Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Ogłoszenie o przetargu PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogłoszenia

  Tyszowce, dnia 29.09.2016r.

 

BURMISTRZ   TYSZOWIEC

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych ( działki budowlane ) stanowiących własność Gminy Tyszowce położonych w Tyszowcach przy ul. Słonecznej w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego przed Domem Pomocy Społecznej w Tyszowcach, przy drodze o nawierzchni bitumicznej, w odległości około 200 m od ulicy Wielkiej – asfaltowej drogi wojewódzkiej Tomaszów Lub - Hrubieszów oznaczonych nr działek:

1/ nr 2197/26 o powierzchni 0.0898 ha,

    Cena wywoławcza –  32.700,00 zł,

    wadium –  3.270,00 zł

2/  nr 2197/27 o powierzchni 0.0897 ha,

     Cena wywoławcza –32.600,00 zł,

     wadium –  3.260,00 zł

3/  nr 2197/28 o powierzchni 0.0897 ha,

     Cena wywoławcza – 32.600,00 zł,

     wadium –  3.260,00 zł

4/  nr 2197/29 o powierzchni 0.0898 ha,

     Cena wywoławcza –  32.700,00 zł,

     wadium –  3.270,00 zł

5/  nr 2197/30 o powierzchni 0.0922 ha,

     Cena wywoławcza –  33.500,00 zł,

     wadium –  3.350,00 zł

6/  nr 2197/31 o powierzchni 0.0900 ha,

     Cena wywoławcza – 32.700,00 zł,

     wadium –  3.270,00 zł

7/ nr 2197/36 o powierzchni  0.0808 ha,

    Cena wywoławcza –  30.700,00 zł,

    wadium – 3.070,00 zł

8/ nr 2197/37 o powierzchni 0.0304 ha,

    Cena wywoławcza –  14.200,00 zł,

    wadium – 1.420,00 zł

 

wpisanych do księgi wieczystej KW ZA1T/00066026/0

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Tyszowce w/w nieruchomości znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z dopuszczeniem usług.  

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami, długami ani roszczeniami osób trzecich oraz hipotekami przymusowymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2016 roku o godz. 9oo  w sali narad budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach  przy ulicy 3 Maja 8.

Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości podanej wyżej odrębnie na każdą działkę z podaniem  jej numeru,  na konto Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie nr 53 9620 0005 0000 8774 2000 0350 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 28 października 2016 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne  zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał i nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach w godz. 730 – 1530 , tel. 084  66-12-135 lub na stronie internetowej Urzędu - www.tyszowce.pl i w BIP na stronie http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl