Konsultacje Społeczne dotyczące projektów Uchwał Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie uchwalenia:

1) ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018” stanowiący załącznik nr 1 ,

2) "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2020" stanowiący załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Tyszowiec z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji