Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na terenie działalności Delegatury KBW w Zamościu.

Z dniem 19 lutego 2018 r., weszła w życie uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. W związku z powyższym Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu informuję o zasadach naboru kandydatów na urzędników wyborczych na terenie Miasta Zamość, Powiatu Biłgorajskiego, Powiatu Hrubieszowskiego, Powiatu Tomaszowskiego oraz Powiatu Zamojskiego.
Urzędnik wyborczy jest powoływany przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego w danej gminie na okres 6 lat. Wykonuje swoje zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.
Kandydaci do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego muszą spełniać następujące kryteria:
 posiadać wykształcenie wyższe;
 nie mogą być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej;
 nie mogą wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce ich zatrudnienie;
 nie mogą być ujęci w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem ich działania. Powyższy warunek, nie dotyczy miast na prawach powiatu;
 nie mogą być członkami partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;
 nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 muszą pracować w organach administracji rządowej, samorządowej lub jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych.
Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem placówki pocztowej lub dostarczyć osobiście w godzinach urzędowania do dnia 13 marca 2018 r., na adres:
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu
ul. Partyzantów 3, pok. 230
22-400 Zamość
Zgłoszenie powinno zawierać:
 wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na urzędnika wyborczego
(Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.)
 kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.
Nie będą rozpatrywane zgłoszenia, które nie będę spełniały podanych powyżej wymogów i dostarczone po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu zgłoszenia do Delegatury).
Dodatkowe informację na temat naboru można uzyskać na stronie: http://zamosc.kbw.gov.pl/ oraz pod numerem telefonu: 84 638 47 03. Pełen opis rekrutacji zawiera Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określania liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.
Dyrektor Delegatury KBW
w Zamościu
Anna Chrzan
Załączniki:
1) Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określania liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych;
2) Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego;
3) Wyciąg z Kodeksu Wyborczego dotyczącego Korpusu Urzędników Wyborczych.