Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro.

Celem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który zorganizuje 2 jednodniowe wyjazdowe zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach w ramach projektu: „W Nowej Perspektywie z nową perspektywą!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.2 Kształcenie ogólne.

https://sastyszowce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68