Na podstawie  art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

 

BURMISTRZ TYSZOWIEC

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 

1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin:

 • piłki nożnej,
 • zapasów i sumo. 

2.Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji ww. zadań wynosi 100 000,00 ( słownie zł: sto tysięcy złotych  zero groszy gr);

 II. Zasady przyznawania dotacji:

 

1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie  dotacji nastąpi po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu, po zawarciu umowy  o wykonanie zadania ,zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z  2016r. poz. 1300 ).

2.W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

3. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

 III. Termin i warunki realizacji zadania :

   

 1. Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.
 3. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania , których mowa w art.18 ustawy.

IV.  Termin składania ofert:    

 1. Termin składania ofert upływa 25 stycznia 2018 r.(czwartek) o godz. 1530- decyduje data stempla pocztowego.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2018 r.(poniedziałek) o godz. 1500. Konkurs ma charakter jawny.
 3. Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z   poz. 1300 ).
 4. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8 , Kancelaria pokój nr 1.
 5. Oferta powinna być kompletna, szczegółowo wypełniona i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612132, 84 6612121 wew. 32 lub w  Urzędzie Miejskim  pokój nr 9.
 7. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.

 V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Załączniku do Uchwały Nr XXXIII/208/2017 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2018 (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2017r. poz. 5251)
 3. Decyzję o wyborze podmiotu ,który uzyska dotację podejmuje Burmistrz Tyszowiec, po zapoznaniu się z protokołem wraz z oceną ofert.
 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu : http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/ .
 5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy , w tym w szczególności :
  • ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,
  • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania ,w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
  • zadeklarowany udział środków finansowych własnych ,albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
  • ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o wsparcie , jego dokonania i rezultaty, doświadczenie organizacyjne ,zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na wykonanie zadania,
  • złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego za rok ubiegły.
 1. Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających , iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.

 VI. Zrealizowane przez Gminę Tyszowce w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości środków przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:

 w roku 2017 - zrealizowano zadania publiczne na kwotę 140 000,00 zł w tym:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin: zapasy i sumo – na kwotę 30 000,00 zł.
 2. Szkolenie dzieci i młodzieży z dyscyplin piłki nożnej oraz w rozgrywkach okręgowych na terenie województwa lubelskiego – na kwotę 110 000,00 zł

 w roku 2016 - zrealizowano zadania publiczne na kwotę 115 000,00w tym:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin: zapasy i sumo – na kwotę 30 000,00 zł.
 2. Szkolenie dzieci i młodzieży z dyscyplin piłki nożnej oraz w rozgrywkach okręgowych na terenie województwa lubelskiego – na kwotę 85 000,00 zł.

 

 

 

OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.