Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.  z 2017 r  , poz.1073 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek PGE  Dystrybucja S.A  ul. Garbarska 21 A ,20-340 Lublin , w  dniu 07.06.2018  r  zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne  w  sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie   elektroenergetycznej linii kablowej  niskiego  napięcia 0,4 kV   wraz z budową przyłączy kablowych dla zasilenia budynków mieszkalnych ,  na  działkach  Nr  geod.

206/4,252,253/2,378, 379,380,384/2, 389, 390, 391/2, 398/3, 399/3, 400/3, 401/3,400/3, 401/3, 402/3, 403/3, 404/3, 405/3,407/3,408/2, 408/3, 408/7, 408/9, 420, 421/1  w  obrębie  geodezyjnym  Lipowiec , Gmina  Tyszowce.

  Zainteresowane strony   postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 7- iu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 2  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 Burmistrz  Tyszowiec  

                                                                                         mgr inż. Mariusz  Zając