APEL DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI O ZAPEWNIENIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Informuję Państwa, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)

 

 „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

... uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości..."

 

Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) – „kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.”

 

                                                                                                          BURMISTRZ

 

                                                                                              (-) mgr Inż. Mariusz Zając