INFORMACJE OGÓLNE:

Tytuł projektu:

Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce 

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest 

"Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych". Osiągnięcie tego celu planowane jest poprzez działania obejmujące zakup i montaż na dachu lub elewacji zestawów solarnych dla 228 prywatnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Tyszowce.

 Instalacje solarne zamontowane zostaną w 19 miejscowościach: Czartowczyk, Czartowiec, Czartowiec Kol., Czermno, Kazimierówka, Klątwy, Marysin, Mikulin, Niedźwiedzia Góra, Perespa, Perespa Kol., Podbór, Przewale, Rudka, Soból, Tyszowce, Wakijów, Wojciechówka, Zamłynie.

Projekt zakłada instalację kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej - 0,6972 MW;
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 2083,92 t/rok;
  • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 365,93 MWht/rok.

Bezpośrednio z instalacji korzystać będą mieszkańcy budynków objętych projektem. Dzięki instalacji solarnej wykorzystywać będą oni energię słoneczną w procesie dostaw ciepłej wody użytkowej, co doprowadzi do zmniejszenia kosztów dostaw c.w.u., ograniczenia szkodliwego wpływu źródeł ciepła stosowanych w ich budynkach mieszkalnych na jakość powietrza w gminie, zmniejszenia ilości surowca energetycznego, który będzie potrzebny do dostarczenia odpowiedniej ilości ciepłej wody użytkowej. Odbiorcami projektu w sposób pośredni są także pozostali mieszkańcy Gminy Tyszowce, turyści odwiedzający obszar gminy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy, ponieważ poprawa jakości środowiska zwiększa jego atrakcyjność, zarówno dla inwestorów, jak i dla osób odwiedzających.

Okres realizacji projektu:

od 2016.04.22 do 2018.12.31

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020

Oś priorytetowa: 4: Energia Przyjazna Środowisku

Działanie: 4.1: Wsparcie wykorzystania OZE

Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU

Numer umowy: RPLU.04.01.00-06-00105/16-00

Data podpisania umowy:  2016.12.28

Wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

przed wyłonieniem wykonawców

 

Nazwa źródła finansowania

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowane

Środki wspólnotowe ( ze środków EFRR)

1 382 596,40

1 382 596,40

Krajowe środki publiczne, w tym

Budżet państwa

Budżet jednostek samorządu terytorialnego

Inne krajowe środki publiczne, w tym

428 489,92

0,00

428 489,92

0,00

243 987,60

0,00

243 987,60

0,00

Prywatne

0,00

0,00

Suma

1 811 086,32

1 626 584,00

 

Podpisano umowę na „Dostawę i montaż instalacji solarnych do budynków mieszkalnych osób fizycznych z terenu Gminy Tyszowce”

Miło nam poinformować, że w dniu 13 lutego 2018 r. . Burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając  podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Dostawę i montaż instalacji solarnych do budynków mieszkalnych osób fizycznych z terenu Gminy Tyszowce” z firmą  SOLARTIME Sp. z o.o. ul. Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów   – wykonawcą zadania.

Wartość umowy opiewa na kwotę:

1 896 484,00 zł. netto

2 048 202,72 zł.  zł brutto

W chwili obecnej trwa jeszcze wybór pozostałych wykonawców zadania.