W dniu 30 września 2016 r. Gmina Tyszowce zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z oo. W Hrubieszowie   na realizację robót budowlanych  inwestycji „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501L Tyszowce –Mikulin”

w km; 0+920÷2+514, jako operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie i przebudowie drogi pn. (Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501L Tyszowce- Mikulin)w km; 0+920÷2+514. Program funkcjonalno-użytkowy jako załącznik do niniejszego SIWZ określa wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, a także wykonanie robót budowlanych w systemie (zaprojektuj-wybuduj). Zamówienie obejmuje część projektową: - sporządzenie projektu budowlanego, - sporządzenie operatu wodno- prawnego - przeprowadzenie badań gruntowych w km; 0+920÷1+503 (na odcinku budowanym) - wykonanie kompletnego operatu geodezyjnego z podziałem nieruchomości przyległych (cztery działki) ) i wykonanie map do celów projektowych. - uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - sporządzenie projektów wykonawczego branży drogowej, z kompletem wymaganych uzgodnień, - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich rodzajów robót drogowych - sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla budowy i przebudowy oddzielnie oraz kosztorys skonsolidowany (łączny) - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - sporządzenie projektu organizacji na czas wykonywania robót z kompletem wymaganych uzgodnień. - sporządzenie dokumentacji powykonawczej. W zakres budowy i przebudowy drogi wchodzi: - rozbiórka istniejącej podbudowy z gruntocementu 2,5 Mpa- na dł. 583 m z pokruszeniem w celu ponownego wbudowania w dolną warstwę podbudowy, - przebudowa przepustu drogowego Ø 100- 10 m, (z wykorzystaniem zdemontowanych kręgów i kruszywa) - wykonanie rowów odwadniających - wykonanie nasypu drogi na budowanym odcinku, - wykonanie w-wy odsączającej z piasku na budowanym odcinku, - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z gruntocementu 2,5 Mpa, - wykonanie poszerzenia podbudowy na odcinku przebudowywanym, - wykonanie górnej warstwy podbudowy z materiału kamiennego na całej długości -wykonanie dwuwarstwowej jezdni (w-wa wiążąca i ścieralna) z spryskaniem między warstwowym - oznakowanie pionowe, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu dostarczonym przez zamawiającego - zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne) zgodnie z projektem organizacji ruchu zamawiającego. - korekta wysokości poboczy na całej długości - wykonanie zjazdów- 5 szt w granicach pasa drogowego. - wszelkie inne prace nie ujęte w Programie funkcjonalno- użytkowym , a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa Program funkcjonalno- użytkowy.

Całkowita wartość umowy  z wykonawcą - 854 850,00 zł.

Dofinansowanie ze środków PROW (po przetargu)  – 556 107,00- (63,63%)

Termin realizacji  – 30 października 2017 r.