Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


mgr Teresa Chrastina
Sekretarz Gminy Tyszowce

Kontakt
Adres:
Ulica 3 Maja 8
Tyszowce
Lubelskie
22-630
Polska

List: Ten adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. Javascript musi być włączony żeby móc go zobaczyć.
Telefon: 84 66 12 124
Faks: 84 66 12 129
http://www.tyszowce.pl

Informacje: Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego działania i funkcjonowania Urzędu Miejskiego.
Do zadań Sekretarza Gminy w szczególności należy:
1)zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działań Urzędu
z obowiązującymi przepisami prawa,
2)organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
3)opracowywanie projektów i zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
4)nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,
5)analizowanie i opiniowanie projektów porozumień dotyczących przejmowania przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej,
6)współpraca z administracją samorządową w powiecie i województwie,
7)zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
8)organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi oraz organizacyjnymi Gminy,
9)zapewnienie obsługi techniczno-biurowej organów Gminy i Burmistrza,
10)kierowanie pracą Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza,
11)czuwanie nad wykonywaniem uchwał Rady,
12)nadzoruje bibliotekę Urzędu i dba o stałe uzupełnianie zbiorów Urzędu, w tym przede wszystkim aktów normatywnych,
13)nadzorowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd Miejski,
14)rozpatrywanie skarg i wniosków,
15)nadzorowanie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
16)sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,
17)prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,
18)przygotowywanie projektów zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
19)przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy (testament allograficzny),
20)zaopatrywanie w sprzęt, materiały biurowe i kancelaryjne Urzędu Miejskiego,
21)inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
22)pełnienie funkcji i wykonywanie zadań Pełnomocnika Informacji Niejawnych,
23)dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu,
24)nadzoruje prowadzenie:
- centralnego rejestru skarg i wniosków,
- centralnego rejestru zamówień publicznych, umów.


(§ 18 Regulaminu Organizacyjnego określającego organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, nadanego Zarządzeniem Nr 65/2003 Burmistrza Tyszowiec z dnia 28 lipca 2003 r.)

 
Pobierz dane jako: elektroniczną wizytówkę