Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Krystyna Leja
Skarbnik Gminy Tyszowce

Kontakt
Adres:
Ulica 3 Maja 8
Tyszowce
Lubelskie
22-630
Polska

List: Ten adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. Javascript musi być włączony żeby móc go zobaczyć.
Telefon: 84 66 12 127
Faks: 84 66 12 129
http://www.tyszowce.pl

Informacje: Do zadań Skarbnika Gminy (głównego księgowego budżetu) należy opracowywanie i wykonywanie budżetu Gminy oraz prowadzenie gospodarki finansowej gminy, a w szczególności:
1)opracowywanie projektu budżetu Gminy,
2)nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu gminy,
3)kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
4)opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Burmistrzowi i Radzie Miejskiej,
5)opracowywanie projektów uchwał związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej Gminy,
6)opracowywanie prognoz finansowych dla Gminy w kontekście uchwalanych programów gospodarczych,
7)opiniowanie decyzji mogących wywołać skutki finansowe dla budżetu Gminy,
8)przekazywanie pracownikom Urzędu i jednostkom organizacyjnym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji do projektu budżetu Gminy,
9)przygotowanie i opracowanie projektu układu wykonawczego budżetu,
10)wykonywanie zadań i obowiązków określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości i ustawie Ordynacja podatkowa,
11)kierowanie i nadzór nad pracą Referatu Finansowego, w tym nad kasą Urzędu,
12)nadzorowanie gospodarki finansowej w Gminie, jednostkach organizacyjnych i przekazywanie dotacji podległym jednostkom oraz innym instytucjom i organizacjom,
13)bieżąca analiza wydatków i dochodów budżetu,
14)sporządzanie i przekazywanie sprawozdań budżetowych,
15)prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przewidzianym w odrębnych przepisach,
16)organizowanie obiegu dokumentów finansowych,
17)prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy,
18)kontrola zasad wykonywania obsługi bankowej,
19)nadzór i kontrola formalnoprawna, merytoryczna i rachunkowa wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe,
20)prowadzenie kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych gminy,
21)nadzór nad realizacją ustaw o dochodach gmin, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku rolnym i leśnym,
22)dbałość o mienie komunalne Gminy i podejmowanie prawem przewidzianych działań na rzecz zwiększenia dochodów do budżetu Gminy,
23)nadzorowanie gospodarki środkami trwałymi,
24)wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
25)sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami pracy związanymi ze sprawami finansowymi.


(§ 19 Regulaminu Organizacyjnego określającego organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, nadanego Zarządzeniem Nr 65/2003 Burmistrza Tyszowiec z dnia 28 lipca 2003 r.)

 
Pobierz dane jako: elektroniczną wizytówkę