images

04 CZE 2019

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Tyszowce, że Gmina przystąpiła do prac przygotowawczych związanych ze złożeniem wniosku, celem pozyskania środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej z kolektorów słonecznych, pomp ciepła lub paneli fotowoltaicznych, w ramach Osi Priorytetowej 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014– 2020.

 1. Zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w załącznikach do niniejszego zawiadomienia. Wstępny koszt do poniesienia przez właściciela nieruchomości za montaż jednego zestawu instalacji na budynku mieszkalnym wynosi:
 1. Kolektory słoneczne

zbiornik 200 l – od 2 500,00 zł do 3 000,00 zł

zbiornik 300 l – od 3 000,00 zł. do 3 500,00 zł.

 1. Panele fotowoltaiczne

           do 3 kWp -  od 3 000,00 zł. do 3 500,00 zł.

           do 4 kWp - od 4 500,00 zł. do  5 000,00 zł.  

 1. Pompy ciepła

zbiornik 200 l – od 2 500,00 zł do 3 000,00 zł

zbiornik 300 l – od 3 000,00 zł. do 3 500,00 zł.

 

Energia z instalacji solarnych, pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Ostateczna wysokość kosztów do poniesienia przez właściciela budynku mieszkalnego zostanie ustalona w umowie pomiędzy uczestnikiem projektu a Gminą Tyszowce.

Program działania w zakresie realizacji projektu przedstawia się następująco:

 • zebranie od właścicieli budynków mieszkalnych deklaracji wraz z ankietą: do dnia 19 czerwca 2019 roku,
 • wykonanie projektów, podpisanie umów z uczestnikami projektu, opracowanie studium wykonalności projektu: lipiec–sierpień 2019 roku,
 • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, realizacja: lata 2020-2021.
 1. Biorąc powyższe pod uwagę, osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie i dostarczenie deklaracji wraz z ankietą do Urzędu Miejskiego w Tyszowcach - pokój nr 16  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2019 roku.
 2. W przypadku zgłoszenia się większej ilości właścicieli budynków, niż możliwości
  i ograniczenia projektowe, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie kolejność wpływu wniosków – deklaracji udziału w projekcie do Urzędu Miejskiego w Tyszowcach. Osoby, które dostarczą ankiety po wskazanym terminie, wpisywane będą na listę rezerwową naboru do projektu.

 

            Formularz deklaracji i ankiety dostępny jest na stronie internetowej: www.tyszowce.pl w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach - pokój nr  16. Szczegółowych informacji na powyższy temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, tel. 084 6612125.

 

Załączniki:

 

 1. Regulamin dla mieszkańców Gminy Tyszowce dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
 3. Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznych.
 4. Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych.
 5. Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu pomp ciepła.
 6. Pełnomocnictwo.
 7. Klauzula informacyjna.
 8. Zawiadomienie.

Burmistrz Tyszowiec

(-) Andrzej Podgórski