images

13 WRZ 2019

Projekt: „Pracuję u siebie II”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20014-2020, Priorytet IX Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe 105 mieszkańców województwa lubelskiego (w tym 55 kobiet) poprzez stworzenie warunków do założenia własnej działalności gospodarczej, tj. wsparcia doradczo-szkoleniowego, udzielenia jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego min. 91 uczestnikom projektu (47K) do 31.10.2021.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2019 r. – 31.10.2021 r.

UCZESTNICY:

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego,  zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należące do co najmniej jednej z grup:

 1. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.

a) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach,

przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. a do lit. e,

 1. bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 (w tej kategorii do projektu zostanie przyjętych max. 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem), nienależący do kategorii wskazanych w pkt 1) w lit. c – e oraz w pkt 3) i pkt 5),
 2. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 3. reemigranci,
 4. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny -   wsparcie skierowane do osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin ma na celu podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS.
 5. osoby pracujące (w tej kategorii do projektu zostanie przyjętych max. 10 % ogółu uczestników projektu) - poprzez kategorię „osoby pracujące” rozumie się wyłącznie tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

 

Dodatkowe punkty przy ocenie przyznawane będą:

-           za utworzenie dodatkowego miejsca pracy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej – 5 pkt.,

-           za utworzenie dodatkowego miejsca pracy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w sektorze białej, srebrnej lub zielonej gospodarki – 5 pkt.,

-           osobom zamieszkującym rejony rewitalizowane – 5 pkt.,

-          utworzenie przedsiębiorstwa społecznego – 5 pkt.

 

OFERTA:

 

Wsparcie doradczo–szkoleniowe – udzielone zostanie 105 osobom (w tym 55 kobietom):

 • szkolenie nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 64 godz. (8 dni),
 • indywidualne doradztwo poszkoleniowe nt. opracowania biznes planu – 8 godz. na osobę.

Wsparcie finansowe i doradcze:

 • dotacja inwestycyjna w wysokości do 27 100 zł netto dla 91 uczestniczek/ów projektu (w tym 47 kobiet),
 • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1500 zł/mies. netto wypłacane przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 91 uczestniczek/ów projektu,
 • indywidualne doradztwo specjalistyczne w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej – 18 godz. na osobę dla 91 uczestniczek/ów projektu

Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci dotacji bezzwrotnej oraz wsparcie pomostowe finansowe wypłacane są wyłącznie w kwotach netto tj. bez podatku od towarów i usług.

ZAPEWNIAMY:

 • bezpłatne materiały szkoleniowe (podręczniki, długopis, teczka, notatnik),
 • wyżywienie podczas szkolenia,
 • zindywidualizowane wsparcie logistyczne dla osób z niepełnosprawnością w celu umożliwienia udziału w projekcie.

 

KONTAKT:

Biuro projektu w Lublinie:
ul. Józefa Franczaka „Lalka”43, pok. 203, tel. 81 710 19 00 wew. 3, 516 283 460,

Lokalne biuro projektu w Zamościu:
ul. Pereca 2, tel. 84 6271832, fax. 846270117,

Lokalne biuro projektu w Chełmie:          
ul. Pl. Niepodległości 1, tel. 825632429, fax. 825632429.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami (planowane termin rekrutacji: I etap:  wrzesień/październik 2019 r. – nabór Lublin, Zamość, II etap: grudzień 2019 r./styczeń 2020 r., – nabór Lublin, Chełm, III etap:  marzec/kwiecień 2020 r. – nabór Lublin, Zamość, Chełm)

Dokumenty rekrutacyjne będą umieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny oraz będą dostępne w biurach projektu na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem rekrutacji.

Regulamin rekrutacji PUS II

Formularz rekrutacyjny_pdf

Formularz rekrutacyjny_wersja edytowalna

Oświadczenie uczestnika projektu

Karta oceny formularza rekrutacyjnego II etap

Karta oceny formularza rekrutacyjnego