images

03 LUT 2020

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

ogłoszonego przez Burmistrza Tyszowiec Zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia 05 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tyszowce z zakresu  kultury fizycznej w 2020 roku.

Informuje się, iż w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku z dyscyplin : piłka nożna  oraz zapasy i sumo -złożono dwie oferty:

oferta nr 1 - Miejski Klub Sportowy POGOŃ TYSZOWCE, ul. Kościelna 25, 22-630 Tyszowce – zapasy i sumo;

oferta nr 2 - Tyszowiecki Klub Sportowy „HUCZWA” w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce – piłka nożna.

 

Oferta nr 1 – Miejskiego Klubu Sportowego w Tyszowcach została odrzucona z przyczyn formalnych ( została złożona na nieobowiązującym formularzu oferty).

Do wsparcia realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej – piłka nożna w 2020 roku została wybrana oferta nr 2 - Tyszowieckiego Klubu Sportowego „HUCZWA” w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce – nazwa zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscypliny - piłka nożna” – wnioskowana kwota dotacji 120 000,00 zł, przyznana kwota dotacji – 120 000,00 zł. , całkowita wartość zadania - 120 100,00 zł. 

Burmistrz Tyszowiec

\-\ Andrzej Podgórski