images

30 STY 2019

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Burmistrz Tyszowiec zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy, oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.1840 z późn.zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie określenia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2019 roku’’.

Wszystkie opinie i uwagi dotyczące w/w projektu uchwały należy kierować na adres: Urząd Miejski w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce.

Osoba upoważniona do kontaktu:

Elżbieta Kierepka, tel: 84 6612135, e-mail: e.kierepka@tyszowce.pl

Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Tyszowiec z dnia 30 stycznia 2019 r. wraz  z projektem uchwały w sprawie określenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2019 roku’’.z projektem uchwały w sprawie określenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2019 roku’’.
  2. Formularz konsultacji.