images

12 LUT 2019

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZ  TYSZOWIEC

 

    BPP. 7620.2 .2019

Tyszowce. 06.02.2019 r                          

                    

ZAWIADOMIENIE

 

         Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.  z 2018r., poz.1945 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości,  że na wniosek  T-Mobile  Polska S.A, ul.  Młynarska 12, 02-674  Warszawa, w  dniu 06.02.2019r. zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne  w  sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie stacji  bazowej  telefonii  komórkowej  sieci T-Mobile  Polska  S.A  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą,  na  działce   Nr  geodezyjny  569  w obrębie  geodezyjnym  Czartowczyk 0001, Gmina  Tyszowce.

  Zainteresowane strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie  14-tu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 2  w godzinach pracy Urzędu. Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 

 

                                                           Burmistrz  Tyszowiec  

                                                            Andrzej  Podgórski