Przebudowa drogi gminnej  nr 110956L w Perespie (km; 00+197 do 0+498)

 

Tyszowce 12 maj 2022 r.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG: 75 251,31  zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI; 
162 641,82  zł.

PLANOWANY TERMIN ODDANIA ZADANIA DO  UŻYTKOWANIA ; 
X- 2022 r.

 

Droga gminna nr 110956L w Perespie spełnia funkcję ponadlokalną gdyż łączy teren dwóch gmin Tyszowce, Komarów, drogę powiatową Przewale- Horyszów z drogą gminną 110956L położoną na terenie Gminy Komarów stanowiąc jeden ciąg drogowy z przedmiotową drogą.  Łącząc dwie drogi powiatowe położone w odrębnych powiatach (zamojski i tomaszowski),  powoduje skrócenie przejazdu z Perespy (gm.Tyszowce) do Duba (gm. Komarów) o 8,5 km. Droga powiatowa Przewale- Horyszów łączy się z drogą krajową nr 74- szlakiem drogowym Łączącym Sulejów k. Piotrkowa Tryb.- Kielce- Zamość- Przejście graniczne z Ukrainą w Zosinie oraz z drogą krajową nr 17 Warszawa -Hrebenne (granica Państwa z Ukrainą). Tak więc stanowi istotne uzupełnienie sieci dróg lokalnych Gminy Tyszowce łącząc główne ciągi komunikacyjne na terenie powiatu i województwa poprawi dostępność czasową dojazdów do głównego ośrodka miejskiego- Tyszowiec. Poprzez zamknięcie całego ciągu drogowego dla celów komunikacyjnych zostanie zlikwidowana tzw. biała plama, czyli obszar bez sieci komunikacyjnej ulepszonej. Tym samym inwestycja przyczyni się do poprawy funkcji społeczno- gospodarczej miasta i gminy. W chwili obecnej obszar gminy Tyszowce posiada wskaźnik min. 70 ważonych minut peryferyjności czasowej, będąc jednocześnie w obszarze peryferii 4- nadbużańskim. Umożliwi przeniesienie ruchu na daną drogę w sytuacjach nagłych jako ciąg drogowy  uwzględniony w działaniach ratowniczych.(OSP. w Perespie).

 

 

 

"Projektowany odcinek przebudowy rozpoczyna w km 0+197 i biegnie wśród zabudowy rozproszonej wsi Perespa kończąc się w km 0+498. Istniejąca droga gmina posiada nawierzchnię z gruntocementu i z materiału kamiennego wykonaną w latach dziewięćdziesiątych, w złym stanie technicznym z licznymi przełomami. Szerokość istniejącej nawierzchni zmienna 3-4,5 m. Pod drogą nie ma przepustów. Wymieniona droga krzyżuje się z drogami gminnymi o istniejącej nawierzchni nieulepszonej-gruntowej. Na odcinku nie przewidzianym do realizacji robót:

- km: 0+000-0+197 znajduje się nawierzchnia bitumiczna w bardzo dobrym stanie technicznym, wykonana w 2018 roku, toteż nie ma potrzeby wykonywać robót nawierzchniowych. Na dalszej długości - km od 0+498 do granicy gmin Tyszowce/Komarów istnieje nawierzchnia gruntowa na której przewidziano realizację robót nawierzchniowych wspólnie z sąsiednią gminą, w II etapie ze względu na skąpe możliwości finansowe inwestora. Droga przebiega przez teren, na którym dominują obszary o wiejskich zasadach zagospodarowania, które są przeznaczone pod zagospodarowanie rolnicze w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, toteż nie znajduje się w terenach zabudowy, w rozumieniu art. 43 ust. I ustawy o drogach publicznych.

Zaprojektowano zjazdy indywidualne w granicach pasa drogowego ; lewa strona w km: 0+209, 0+252, 0+281, 0+372, 0+440, 0+476 o wymiarach 6x1 m w celu zapobieżenia łamaniu krawędzi nowej nawierzchni."

 

"Przy drodze znajduje się świetlica wiejska OSP, Klub seniora- centrum miejscowości. Jest ona jedynym połączeniem z ośrodkiem kultury, Szkołą Podstawową, dojazdem do kościoła i centrum gminy. Wykonanie inwestycji w sposób znaczny wpłynie na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji i zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, w szczególności w obszarze ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Jednostka OSP w Perespie wpisana Krajowego Systemu Ratownictwa, ma znaczenie ponadlokalne. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich, wzmocnienie ich atrakcyjności gospodarczej, poprzez rozbudowę dróg istniejących i w efekcie zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Realizacja projektu jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju gminy i pozwoli na:         

• zwiększenie dostępności komunikacyjnej dotychczasowych terenów rolniczych w wyniku realizacji projektu, 

• powstawanie firm zlokalizowanych wzdłuż dróg oraz w ich obrębie i ożywienie uśpionego gospodarcze terenu, • poprawę komfortu życia mieszkańców,

• spadek bezrobocia będący następstwem rozwoju gospodarczego,

• zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi,

• ułatwienie dostępu do świadczonych usług oraz poprawa warunków transportu zbiorowego (dowozy uczniów do szkół). "

 

W dniu 6.03.2022 roku Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim o udzieleniu w roku 2022 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg celem realizacji przedmiotowego odcinka drogi.

Wykonawca robót;

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z oo w Hrubieszowie, ul. Grabowiecka 18b, 22-500 Hrubieszów

  • Cena – 162 166,62 zł.
  • Okres gwarancji-  84 miesiące.

 

Z wykonawcą robót  zawarto umowę w dniu 6.05.2022 r. na kwotę 162 166,62 zł, na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego

W dniu 10 sierpnia 2022 r. dokonano końcowy odbiór robót i przekazano Zamawiającemu do użytkowania.

Wykonano:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm na długości 301 m, szerokości 4 m.

- pobocza gruntowe - szerokość 0,75 m obustronne - 451 m2

- mijankę długości 35 m szerokości 6,5 m 

- zjazdy indywidualne 6 szt. 

- oznakowanie pionowe 8 szt.

 

STAN PRZED  REALIZACJĄ

Zdjęcia