Przebudowa ulicy Szkolnej w Tyszowcach


 

Tyszowce 12 maj 2022 r.

DOFINANSOWANO Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG: 250 793,34  zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI (koszty kwalfikowalne) ; 595 630,75  zł.

ŚRODKI WŁASNE 344 837,41 

TERMIN ODDANIA ZADANIA DO  UŻYTKOWANIA ; VIII- 2022 r.

 

Droga gminna nr 111530L- ul. Szkolna, będącą przedmiotem projektu, łączy drogę  gminną nr 111500L Tyszowce- Granica gminy-Tuczapy,  mająca początek od drogi wojewódzkiej nr 850 Tomaszów Lub- Alojzów z drogą powiatową nr 3511L Tyszowce- Dobużek- Łaszczów. Po wykonaniu robót pozwalających na dopuszczeniu ruchu pojazdów o normalnej nośności, będzie znaczącym uzupełnieniem sieci drogowej Tyszowiec, przejmującą lokalny ruch drogowy i pieszy z południa na północ z ominięciem miasta Tyszowce, co z pewnością poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w terenie zurbanizowanym. Ponadto droga obsługuje liczną grupę mieszkańców miasta korzystających z obiektów sportowych, opieki zdrowotnej, uczących się i korzystających z Przedszkola. Tak więc realizacja wnioskowanego projektu będzie znaczącą poprawą systemu komunikacyjnego, popraw

 

"Droga gminna; przebudowa drogi na dł.304 m (km: 0+000÷0+304) polegająca na przebudowie chodników, nawierzchni bitumicznej  z dostosowaniem do obowiązujących norm, wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu; wygrodzenia U-11a i U-12a, budowa 2 przejść dla pieszych wyniesionych w km;0+114 i 0+230.Wykonanie zatoki postojowej. Chodniki i pobocza;  -  strona prawa przebudowa chodnika z dostosowaniem do obowiązujących norm;

Strona lewa; przebudowa chodnik na całej długości.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich, wzmocnienie ich atrakcyjności gospodarczej, poprzez rozbudowę dróg istniejących i w efekcie zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Realizacja projektu jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju miasta i gminy i pozwoli na:

. zwiększenie dostępności komunikacyjnej dotychczasowych terenów szkolnych w wyniku realizacji projektu,

. poprawę komfortu życia mieszkańców,

. zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi , w szczególności uczniów uczęszczających do szkoły,

. ułatwienie dostępu do świadczonych usług oraz poprawa warunków transportu osobowego.

Przebudowa drogi zmierza do poprawy parametrów technicznych drogi oraz doprowadzi do zachowania jednorodności sieci dróg gminnych z powiatowymi. Z uwagi na zakres robót zmierzających do podniesienia nośności drogi  oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w projekcie budowlanym uwzględniono wzmocnienie podbudowy istniejącej, wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni co dostosowuje danej drogi do parametrów dróg powiatowych .

 

W dniu 9.03.2022 roku Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim o udzieleniu w roku 2022 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg celem realizacji przedmiotowego odcinka drogi.

Wykonawca robót;

Zakład Budowlano- Transportowy „DROGMOST” Sp. z o.o. Mokre 24D, 22-400 Zamość

Cena – 593 848,93 zł.

Okres gwarancji-  84 miesiące.

 

Z wykonawcą robót  zawarto umowę w dniu 11.05.2022 r. na kwotę 593 848,93 zł, na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego

 

 

 

W dniu 31.08.2022 r. dokonano odbioru robót na kwotę 595 155,55 zł. i  przekazano do użytkowania drogę.

Wykonano następujący zakres robót:

Droga gminna; przebudowa drogi na dł.304 m (km: 0+000÷0+304) polegająca na;

  • przebudowie chodników, nawierzchni bitumicznej  z dostosowaniem do obowiązujących norm, pomimo iż praktycznie na całej długości drogi -ulicy występują trwałe przeszkody w postaci istniejącej infrastruktury,
  • wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu; wygrodzenia U-11a- 225 m i U-12a-24 m.,
  • budowa 2 przejść dla pieszych wyniesionych szer. 4 m z rampami po 1,5 m na dł. 4 m. w km;0+114 i 0+230.
  • wykonanie zatoki postojowej 2,5 m x 20 m.

Chodniki i pobocza

  • strona prawa; km; 0+000÷0+038- chodnik szer. 2,0 m. przy jezdni, km; 0+038÷0+120- chodnik szer. 1,25 m. (przełożenie chodnika przy jezdni),

km; 0+120÷0+215,5 – pobocze gruntowe ulepszone- szer. 0,9 m, km;

0+222÷0+246- chodnik szer. 2 m. przy jezdni, zatoka postojowa  km; 0+266÷0+300- chodnik szer. 1,25 m. przy jezdni.

  • Strona lewa; km; 0+000÷0+014- chodnik szer. 1,9 m. przy jezdni, km;0 +014÷0+078- chodnik szer. 1,5 m. przy jezdni, km; 0+078÷0+304- chodnik szer. 1,6 m. przy jezdni.
  • Pobocza- 71 m2,
  • Odwodnienie- liniowe typu ACO 10- 5m i ACO20 6 m z dwoma wpustami- 6 m.
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego- 56  m2.