Przebudowa ulicy Szkolnej w TyszowcachKWOTA DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG: 250 793,34  zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI; 597 324,13  zł.

TERMIN ODDANIA ZADANIA DO  UŻYTKOWANIA ; XI- 2022 r.

 

Droga gminna nr 111530L- ul. Szkolna, będącą przedmiotem projektu, łączy drogę  gminną nr 111500L Tyszowce- Granica gminy-Tuczapy,  mająca początek od drogi wojewódzkiej nr 850 Tomaszów Lub- Alojzów z drogą powiatową nr 3511L Tyszowce- Dobużek- Łaszczów. Po wykonaniu robót pozwalających na dopuszczeniu ruchu pojazdów o normalnej nośności, będzie znaczącym uzupełnieniem sieci drogowej Tyszowiec, przejmującą lokalny ruch drogowy i pieszy z południa na północ z ominięciem miasta Tyszowce, co z pewnością poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w terenie zurbanizowanym. Ponadto droga obsługuje liczną grupę mieszkańców miasta korzystających z obiektów sportowych, opieki zdrowotnej, uczących się i korzystających z Przedszkola. Tak więc realizacja wnioskowanego projektu będzie znaczącą poprawą systemu komunikacyjnego, popraw

 

"Droga gminna; przebudowa drogi na dł.304 m (km: 0+000÷0+304) polegająca na przebudowie chodników, nawierzchni bitumicznej  z dostosowaniem do obowiązujących norm, wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu; wygrodzenia U-11a i U-12a, budowa 2 przejść dla pieszych wyniesionych w km;0+114 i 0+230.Wykonanie zatoki postojowej. Chodniki i pobocza;  -  strona prawa przebudowa chodnika z dostosowaniem do obowiązujących norm;

Strona lewa; przebudowa chodnik na całej długości.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich, wzmocnienie ich atrakcyjności gospodarczej, poprzez rozbudowę dróg istniejących i w efekcie zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Realizacja projektu jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju miasta i gminy i pozwoli na:

. zwiększenie dostępności komunikacyjnej dotychczasowych terenów szkolnych w wyniku realizacji projektu,

. poprawę komfortu życia mieszkańców,

. zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi , w szczególności uczniów uczęszczających do szkoły,

. ułatwienie dostępu do świadczonych usług oraz poprawa warunków transportu osobowego.

Przebudowa drogi zmierza do poprawy parametrów technicznych drogi oraz doprowadzi do zachowania jednorodności sieci dróg gminnych z powiatowymi. Z uwagi na zakres robót zmierzających do podniesienia nośności drogi  oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w projekcie budowlanym uwzględniono wzmocnienie podbudowy istniejącej, wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni co dostosowuje danej drogi do parametrów dróg powiatowych .

 

W dniu 9.03.2022 roku Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim o udzieleniu w roku 2022 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg celem realizacji przedmiotowego odcinka drogi.

Wykonawca robót;

Zakład Budowlano- Transportowy „DROGMOST” Sp. z o.o. Mokre 24D, 22-400 Zamość

Cena – 593 848,93 zł.

Okres gwarancji-  84 miesiące.

 

Z wykonawcą robót  zawarto umowę w dniu 11.05.2022 r. na kwotę 593 848,93 zł, na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego

 

STAN PRZED  REALIZACJĄ