PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 111516L w RUDCE (w km 0+520÷1+475)

DOFINANSOWANIE : 98 002,00 zł.

ŚRODKI GMINY TYSZOWCE; 98 002,50 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI; 196 004,50 zł.

WYKONAWCA ROBÓT; Przedsiębiorstwo robót Drogowych Sp. z oo. ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT; 20.09. 2020 r.Cele projektu;

Droga gminna nr 111516L w Rudce spełnia funkcję ponadlokalną gdyż łączy teren dwóch gmin Tyszowce, Komarów, drogę powiatową Przewale- Horyszów z drogą gminną nr 110958L położoną na terenie Gminy Komarów stanowiąc jeden ciąg drogowy z przedmiotową drogą, [łącząc dwie drogi powiatowe, co powoduje skrócenie przejazdu z Perespy (gm.Tyszowce) do Duba (gm. Komarów) o 8,5 km. Droga powiatowa Przewale- Horyszów łączy się z drogą krajową nr 74- szlakiem drogowym Łączącym Sulejów k. Piotrkowa Tryb.- Kielce- Zamość- Przejście graniczne z Ukrainą w Zosinie oraz z drogą krajową nr 17 Warszawa -Hrebenne (granica Państwa z Ukrainą). Tak więc stanowi istotne uzupełnienie sieci dróg lokalnych Gminy Tyszowce łącząc główne ciągi komunikacyjne na terenie powiatu i województwa poprawi dostępność czasową dojazdów do głównego ośrodka miejskiego- Tyszowiec. Poprzez zamknięcie całego ciągu drogowego dla celów komunikacyjnych zostanie zlikwidowana tzw. biała plama, czyli obszar bez sieci komunikacyjnej ulepszonej. Tym samym inwestycja przyczyni się do poprawy funkcji społeczno- gospodarczej miasta i gminy. W chwili obecnej obszar gminy Tyszowce posiada wskaźnik min. 70 ważonych minut peryferyjności czasowej, będąc jednocześnie w obszarze peryferii 4- nadbużańskim.


Przebudowa drogi zmierza do poprawy parametrów technicznych drogi oraz doprowadzi do zachowania jednorodności sieci dróg gminnych z powiatowymi, poprzez zrównanie nośności do 8 KN. Obecnie droga jest w złym stanie technicznym, bez urządzeń poprawiających bezpieczeństwo, mająca złe systemy odwodnienia, pobocza drogi zawyżone z niewłaściwymi spadkami, nawierzchnia z gruntocementu wykonana w latach 80-ych spękana, nierówna z licznymi wybojami w zaawansowanym stadium degradacji. Planowane jest wykonanie przebudowy drogi na odcinku 0,955 km. Zostanie wzmocniona konstrukcja drogi z wykonaniem nawierzchni bitumicznej, przebudowane zjazdy publiczne do dróg wewnętrznych (2 szt). Ponadto poprawione zostaną pobocza drogi i rowy oraz wykonane nowe na brakujących odcinkach w celu poprawy odwodnienia korpusu drogi. Dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wykonane zostanie nowe oznakowanie pionowe. Znaczącym rezultatem inwestycji będzie zwiększenie nośności drogi umożliwiające przejazd ciężkim pojazdom i maszynom rolniczym, jak też poprawiony komfort mieszkańców wioski i użytkowników drogi, z której korzystają także mieszkańcy sąsiednich gmin; Komarów i Miączyn. Jest to pierwszy etp przebudowy drogi obejmujący zasięgiem miejscowość Rudka, natomiast pełny rezultat skrócenia czasu podróży zostanie osiągnięty w planowanym następnym etapie, kiedy zostanie zamknięty cały ciąg drogowy łączący na tym obszarze Gminy Tyszowce i Komarów.

        


        

Pliki do pobrania - pismo znak: PRD 21/630/451/2020 r. z dn. 09.07.2020 r.Proces realizacji i odbioru robót;

W dniu 14.07.2020 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło pismo znak: PRD 21/630/451/2020 r. z dn. 09.07.2020 r. od Wykonawcy robót informujące o miejscowym zniszczeniu istniejącej podbudowy cementowej podczas transportu kruszywa w celu wykonania w-wy wzmacniająco- wyrównawczej. W km roboczym: 0+765÷0+826 podbudowa cementowa została całkowicie zniszczona, co uniemożliwiło dalsze kontynuowanie robót (fot. w załączeniu). Sytuacja ta spowodowała konieczność wykonania nowej dolnej warstwy podbudowy na przełamanym odcinku, w celu uzyskania odpowiedniej nośności drogi przed ułożeniem w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego, poprzez wbudowanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr 15 cm, z wykorzystaniem istniejącej w-wy odsączającej z piasku. Ponadto dokonując dokładnych oględzin pozostałego odcinka drogi objętego zakresem robót dla zapobieżenia powstawania przełomów (j.w) w istniejącej podbudowie, co znacznie spowodowałoby podrożenie kosztów zadania, stwierdzono konieczność pogrubienia projektowanej w-wy górnej podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie do 10,7 cm (w przedmiarze robót 8 cm) na odcinku gdzie istniejąca podbudowa wykazuje większe zniszczenia; w km roboczym: 0+005÷0+015 i 0+380÷0+765. Wykonanie tych robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia a oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć zaistnienia konieczności wykonania tych robót, gdyż projekt budowlany wykonywany był w 2019 r, przed okresem jesiennym, kiedy jak się okazało ciężkie pojazdy wywożące buraki cukrowe dokonały miejscowych zniszczeń istniejącej stabilizacji, spękań wewnętrznych niewidocznych i trudnych do zidentyfikowania.

Wartość robót dodatkowych określona została na podstawie cen jednostkowych zaoferowanych w kosztorysie ofertowym, dla robót podstawowych, w "kosztorysie robót dodatkowych" co było podstawą do wprowadzenia zmian w umowie i sporządzenia aneksu do niej.

Sposób finansowania zadania po zmianach;
- Łączny kwalifikowalny koszt zadania - 213 234,34 zł
- Wojewoda w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 98 002,00 zł
- Gmina Tyszowce - 115 232,34 zł

Ostateczny odbiór robót budowlanych nastąpił w dniu 17 września 2020 r na kwotę 213 234,34 zł.

        

Efekty realizacji projektu

Projektowany odcinek przebudowy rozpoczyna w km 0+520 i biegnie wśród pól do wsi Rudka kończąc się w km 1+475. Istniejąca droga gmina posiada nawierzchnię z gruntocementu wykonaną w latach dziewięćdziesiątych, w złym stanie technicznym z licznymi przełomami. Szerokość istniejącej nawierzchni zmienna 4-5.0 m. Pod drogą nie ma przepustów. Wymieniona droga krzyżuje się z drogami gminnymi o istniejącej nawierzchni gruntowej. Na odcinku nie przewidzianym do realizacji robót: - km: 0+000-0+520 znajduje się nawierzchnia bitumiczna w bardzo dobrym stanie technicznym, wykonana w latach2016-2018,toteż nie ma potrzeby wykonywać robót nawierzchniowych, - km: 1+475+1+755 istnieje nawierzchnia z gruntocementu na której przewidziano realizację robót nawierzchniowych w II etapie ze względu na skąpe możliwości finansowe inwestora. Droga przebiega przez teren, na którym dominują obszary o wiejskich zasadach zagospodarowania, które są przeznaczone pod zagospodarowanie rolnicze w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, toteż nie znajduje się w terenach zabudowy, w rozumieniu art. 43 ust. I ustawy o drogach publicznych.PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ w CZERMNIE (w km: 0+293÷0+555)

DOFINANSOWANIE : 25 470,00 zł.

ŚRODKI GMINY TYSZOWCE; 25 471,07 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI; 50 941,07 zł.

WYKONAWCA ROBÓT; Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. ul. Grabowiecka 18b 22-500 Hrubieszów

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT; 20.09. 2020 r.

        Projektowany odcinek przebudowy rozpoczyna w km 0+293 i biegnie wśród pól oraz zabudowy rozproszonej do wsi Czermno, kończąc się w km 0+555. Projekt przebudowy obejmuje również przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr. 111518L Czermno- Perespa w m. Czermno. Istniejąca droga gminna w kilometrze 0+000÷0+239 posiada nawierzchnię ulepszoną-bitumiczną w dobrym stanie technicznym, natomiast odcinek będący przedmiotem projektu położony w km; 0+293÷0+555 posiada nawierzchnię z gruntocementu wykonaną w latach dziewięćdziesiątych, w złym stanie technicznym z licznymi przełomami. Przedmiotowa droga bierze swój początek w km 0+000 od krawędzi drogi powiatowej natomiast łączy się z drogą gminną Czermno- Perespa. Jezdnia - Warstwa ścieralna nawierzchni z masy betonu asfaltowego grub.4 cm dla KR-1 - Górna warstwa podbudowy gr. 8 cm z materiału kamiennego
| strona Funduszu Dróg Samorządowych | kontakt |


LICZBA OSÓB KTÓRE ODWIEDZIŁY

STRONĘ
   Licznik odwiedzin
TYSZOWCE