mapa poglądowa inwestycji

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 112049L w TYSZOWCACH (w km: 0+831÷1+985)

KWOTA DOFINANSOWANIA : 172 491,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI; 344 981 zł.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA ; 30.09. 2021 r.Droga gminna nr 112049L planowana do przebudowy łączy drogę wojewódzką nr 850 Tomaszów Lub- Alojzów z drogą powiatową nr 3511L Tyszowce- Dobużek- Łaszczów, zarazem z tymi drogami drogę gminną nr 111500L Tyszowce- Granica gminy-Tuczapy. Po wykonaniu robót pozwalających na uruchomienie ciągu drogowego o dł. 1985 m, gdyż obecnie tylko na dł. 831 m.( polowa drogi gminnej) posiada nawierzchnię ulepszoną, będzie swoistą obwodnicą Tyszowiec, przejmującą lokalny ruch drogowy z południa na północ z ominięciem miasta Tyszowce, co z pewnością poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w terenie zurbanizowanym. Ponadto droga obsługuje ok. 70% gruntów rolnych Tyszowiec, co znacznie ułatwia dojazd do pól okolicznym rolnikom. Ponadto będzie umożliwiała przeniesienie ruchu na daną drogę w sytuacjach nagłych takich jak; wypadki drogowe na drodze wojewódzkiej lub powiatowej, oraz w samych Tyszowcach dla pojazdów kierujących się z lub do Łaszczowa i Hrubieszowa, oraz dalej.

Przebudowa drogi w km; 0+831÷1+985 o dł. 1154 m. Roboty polegają na wykonaniu w-wy wyrównaczej z kruszywa gr 5 cm na istniejącej podbudowie kamiennej, wykonaniu w-wy ścieralnej z mieszanki bitumicznej, odmuleniu i oczyszczeniu rowów, wykonaniu kanalizacji burzowej w obrębie drogi woj. nr 850, wykonaniu mijanek -3 szt, oznakowaniu drogi, wykonaniu oświetlonego przejścia dla pieszych z oznakowaniem poziomym i pionowym. Wykonana będzie przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 850 w km; 1+985.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich, wzmocnienie ich atrakcyjności gospodarczej, poprzez rozbudowę dróg istniejących i w efekcie zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Realizacja projektu jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju gminy i pozwoli na:
. zwiększenie dostępności komunikacyjnej dotychczasowych terenów rolniczych w wyniku realizacji projektu,
. poprawę komfortu życia mieszkańców, . zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi,
. ułatwienie dostępu do świadczonych usług oraz poprawa warunków transportu rolniczego.
Także celem operacji jest skrócenie o 1,57 km. dojazdu do stacji paliw w Tyszowcach, firmy handlowo usługowej dla sprzętu rolniczego (ciągniki, maszyny rolnicze), gospodarstw agroturystycznych. Cel szczegółowy zaspokoi potrzebę tworzenia możliwości zatrudnienia poza rolnictwem bez zmiany miejsca zamieszkania gdyż przyczynia się do wsparcia działań ułatwiających mieszkańcom znalezienie pracy poza rolnictwem , wspierając rozwój przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez ułatwienie dojazdu do pracy, oraz poprawę warunków transportu rolniczego

W dniu 10.05.2021 roku Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim o udzieleniu w roku 2021 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg celem realizacji przedmiotowego odcinka drogi.
mapa poglądowa inwestycji

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ w KLĄTWACH (km: 0+000÷0+708)

KWOTA DOFINANSOWANIA : 63 630,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI; 127 262,00 zł.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA ; 30.09. 2021 r.Droga planowana do przebudowy łączy drogę wojewódzką nr 850 Tomaszów Lub- Alojzów z drogą powiatową nr 3421L Werbkowice-Tyszowce- Łaszczów, poprzez drogę gminną o nawierzchni ulepszonej nr 111503L . Po wykonaniu ustanowieniu jej jako ciąg drogowy drogi gminnej i wykonaniu robót pozwalających na wygodny przejazd o dł. ponad 2 km , gdyż obecnie tylko na dł. 708 m. będzie posiadała nawierzchnię ulepszoną, będzie swoistą obwodnicą drogi wojewódzkiej, przejmującą lokalny rolniczy ruch drogowy z wschodu na zachód z ominięciem miasta Tyszowce. Ponadto droga obsługuje dużą część gruntów rolnych Klątwa i Przewala, co znacznie ułatwia dojazd do pól okolicznym rolnikom. Tak więc realizacja wnioskowanego projektu będzie pierwszym etapem przystosowania drogi do ruchu samochodowego co stworzy swoistą skrót pozwalający na szybszy przejazd od strony wsi Klątwy .

Z uwagi na zakres robót zmierzających do podniesienia nośności drogi w celu umożliwienia przejazdu pojazdom o większej ładowności w projekcie budowlanym uwzględniono wzmocnienie podbudowy istniejącej, wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni co dostosowuje daną drogę do parametrów dróg powiatowych i wojewódzkich z którymi łączy się. Droga po realizacji znacząco uzupełni sieć drogową w obrębie miasta Tyszowce i okolic.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich, wzmocnienie ich atrakcyjności gospodarczej, poprzez rozbudowę dróg istniejących i w efekcie zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Realizacja projektu jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju gminy i pozwoli na:
. zwiększenie dostępności komunikacyjnej dotychczasowych terenów rolniczych w wyniku realizacji projektu,
. poprawę komfortu życia mieszkańców, . zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi,
. ułatwienie dostępu do świadczonych usług oraz poprawa warunków transportu rolniczego.

W dniu 07.05.2021 roku Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim o udzieleniu w roku 2021 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg celem realizacji przedmiotowego odcinka drogi.

LICZBA OSÓB KTÓRE ODWIEDZIŁY

STRONĘ
   Licznik odwiedzin
TYSZOWCE