12.02.2019

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Tyszowiec Zarządzeniem Nr  10/2019 z dnia 28 stycznia 2019r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tyszowce z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

BURMISTRZ TYSZOWIEC

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin:

 • piłki nożnej,
 • zapasów i sumo.

2.Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji ww. zadań wynosi 150 000,00 ( słownie zł: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych  zero groszy), w tym:  piłka nożna   120 000,00 zł;    zapasy i sumo              30 000,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie  dotacji nastąpi po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu, po zawarciu umowy o wykonanie zadania ,zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z  2016r. poz. 1300 ).

2. W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

3. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

 • III. Termin i warunki realizacji zadania :

   

 1. Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.
 3. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania , których mowa w art.18 ustawy.

  IV. Termin składania ofert:    
  1. Termin składania ofert upływa 19 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 15:30- decyduje data stempla pocztowego.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lutego 2018 r. (środa) o godz. 15:00. Konkurs ma charakter jawny.
  3. Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z  poz. 1300 ).
  4. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8 , Kancelaria pokój nr 1.
  5. Oferta powinna być kompletna, szczegółowo wypełniona i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania.
  6. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612132, 84 6612121 wew. 32 lub w  Urzędzie Miejskim  pokój nr 9.
  7. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.
  8. Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na stronie internetowej gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach.


   V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
    
  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
  2. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Załączniku do Uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2019 r. poz. 297)
  3. Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację podejmuje Burmistrz Tyszowiec, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej.
  4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu : http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/ .
  5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy , w tym w szczególności :
   • ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,
   • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
   • zadeklarowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
   • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
   • ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o wsparcie , jego dokonania i rezultaty, doświadczenie organizacyjne, zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na wykonanie zadania,
   • złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego za rok ubiegły.
  1. Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających , iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.

   VI. Zrealizowane przez Gminę Tyszowce w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości środków przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:
  1. w roku 2018 - zrealizowano zadania publiczne na kwotę 170 000,00 zł w tym:
   1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin: zapasy i sumo – na kwotę 30 000,00 zł.
   2. Szkolenie dzieci i młodzieży z dyscyplin piłki nożnej oraz w rozgrywkach okręgowych na terenie województwa lubelskiego – na kwotę 140 000,00 zł.

  OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.