• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Swieto Niepodleglosci
  Uroczystości 100 - lecia Niepodległości
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

Ogłoszenie o naborze na stanowiska pracy – psycholog IV

Utworzono: 21 listopad 2017 Opublikowano

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Perespie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko pracy realizowany w ramach projektu „Wiedza – kluczem do przyszłości” realizowany przez Gminę Tyszowce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.2 Kształcenie ogólne.

Psycholog

Wymagania niezbędne:

 

1) wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia – prawo wykonywania zawodu psychologa  w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;

2)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

5) doświadczenie w realizacji projektów z UE (min. 1 projekt)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

wykonywany jest w niepełnym wymiarze czasu pracy (54h/miesiąc) w roku szkolnym 2017/2018 w ramach  zadaniowego systemu czasu pracy:

 1. a) wstępna diagnoza, ocena psychologiczna,
 2. b) opiniowanie i orzekanie w sprawach wymagających stanowiska psychologa,
 3. c) prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego z uczniami w tym uczniami niepełnosprawnymi, kształtowanie osobowego rozwoju ucznia, rozwiązywanie indywidualnych problemów uczniów.
 4. d) działania interwencyjno - wspierające i udzielanie pomocy psychologicznej,
 5. g) prowadzenie dokumentacji projektowej dotyczącej uczestników objętych wsparciem,
 6. h) przedkładanie sprawozdań z działalności i efektów pracy,

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. a) praca wykonywana w niepełnym wymiarze czasu pracy , w ramach zadaniowego systemu czasu pracy,
 2. b) miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Perespie
 3. c) praca przy komputerze, urządzeniach biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. a) ) życiorys (C.V.) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej/ kwestionariusz osobowy.
 2. b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. c) kopie dotychczasowych świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń

o odbytych kursach, szkoleniach),

 1. d) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 2. e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 1. f) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Samorządowej Administracji Szkół w Tyszowcach ul. Kościelna 25 A, 22-630 Tyszowce) do dnia 29.11.2017 r. do godziny 15.00  w Samorządowej Administracji Szkół w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A,     w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: psycholog

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej tutaj.

Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej)/ kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) .

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Perespie

Bogdan Jędruszewski     21-11-2017r.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie