• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Swieto Niepodleglosci
  Uroczystości 100 - lecia Niepodległości
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

Burmistrz Tyszowiec

Utworzono: 03 lipiec 2018 Opublikowano

Burmistrzem Tyszowiec od 2006 roku jest mgr inż. Mariusz Zając.

Na zdjęciu przedstawiona jest osoba Burmistrza Mariusza Zająca

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Miejskim,

2) reprezentowanie Gminy i Urzędu Miejskiego na zewnątrz,

3) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

4) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań z nich wynikających,

5) prowadzenie gospodarki finansowej gminy,

6) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

7) upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 

8) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,

9) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

10) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i przekładanie sprawozdań z wykonania tych uchwał,

11) ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

12) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

13) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,

14) załatwianie wniosków posłów i senatorów, udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych,

15) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu, 16) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

17) ustalanie regulaminu pracy Urzędu oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania,

18) reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed organami administracji rządowej,

19) kierowanie obroną cywilną na terenie gminy,

20) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Miejskiej,

21) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem Finansowym, Urzędem Stanu Cywilnego i stanowiskami pracy