• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Swieto Niepodleglosci
  Uroczystości 100 - lecia Niepodległości
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

Udzielanie zezwolenia

 

 

miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Tyszowcach
Inspektor ds. samorządowych i gospodarki komunalnej
22-630 Tyszowce
ul. 3 Maja 8, pok. nr 11
tel. (84) 661-21-32
fax. (84) 661-21-29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
w godzinach:  7.30 - 15.30
Adres do korespondencji
ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce

wymagane dokumenty

1.   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2.   Załączniki do wniosku:

1)   wyciąg z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) lub wypis z KRS,

2)   zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

3)   dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki i wykonywany transport nieczystości ciekłych, w ilości odpowiedniej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług;

4)  dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, spełniającym wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i przeciwpożarowych, na terenie której będą garażowane pojazdy asenizacyjne.

5)   w przypadku braku własnej bazy transportowej dołączyć kserokopię umowy do korzystania z innej bazy transportowej lub urządzeń spełniających wymagania zaplecza technicznego,

6)   kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem;

7)   dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

8)   oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty jest też wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.


Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone przez upoważnione osoby za zgodność z oryginałem. 

Przedsiębiorcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołączają do wniosku jedynie załączniki i dokumenty, które wymagają aktualizacji lub uzupełnienia w związku z wnioskowaną zmianą. 

Formularz wniosku wraz z załącznikami o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyszowce do pobrania w pokoju nr 11 U.M. oraz w formie elektronicznej z rubryki "druki" niniejszej Karty Usługi. 

sposób załatwienia sprawy

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyszowce składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego na parterze.
Wydana decyzja zostanie przesłana za dowodem doręczenia. Odbiór osobisty decyzji (tylko przez osobę upoważnioną) możliwy jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z osobą prowadzącą. Osoby zainteresowane proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, że decyzja jest gotowa do odbioru. 

opłaty

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia wynosi 107,00 zł. Opłatę można uiścić 
w kasie Urzędu Miejskiego  przy ul. 3 Maja 8 (na parterze) lub w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie – Filia w Tyszowcach przez bezpośrednią wpłatę na rachunek Urzędu Miejskiego w Tyszowcach nr 17 9620 0005 0000 8774 2003 0001, z dopiskiem: udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

czas załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Termin ten może zostać przedłużony w szczególnych przypadkach np. kiedy wniosek wymaga uzupełnienia lub uzgodnienia, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.

inne informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w miejscu załatwienia sprawy – osobiście lub przesłania drogą pocztową. 
Organ udzielający zezwolenia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli bazy i środków technicznych będących w dyspozycji przedsiębiorcy, przewidzianych do realizacji usług. 

tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość - za pośrednictwem Burmistrza Tyszowiec. Odwołanie należy składać osobiście bądź drogą pocztową, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

podstawa prawna

~       ustawa z dnia z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250),

~       rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299),

~       Uchwała Nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 1 września 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyszowce (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2015 r. poz. 2864)

~       Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwała Nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 1 września 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyszowce (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2016 r. poz. 2783).

decyzje i wykazy

1.     Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AXIM Miska Sylwester ul. Hetmańska 2c, 22-630 Tyszowce.

2.     Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych.

druki

1.   Uchwała Nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 1 września 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyszowce (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2015 r. poz. 2864).

2.   Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwała Nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 1 września 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyszowce (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2016 r. poz. 2783).

3.   Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Pobranie druków

 

 

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY TYSZOWCE

 

Nazwa firmy

Adres, telefon, fax,e-mail

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AXIM

Miska Sylwester

22-630 Tyszowce

ul. Hetmańska 2c

tel. 661 687 372

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Spółka z o.o.

22-630 Tyszowce

ul. Wielka 62

tel. (84) 661-93-70

fax. (84) 661-90-90

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Niedźwiedź

22-630 Tyszowce

ul. Średnia 33

tel. (84) 661-92-68