• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Swieto Niepodleglosci
  Uroczystości 100 - lecia Niepodległości
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

OGŁOSZENIE otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku.

Opublikowano

Herb TyszowiecNa podstawie  art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

BURMISTRZ TYSZOWIEC

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku.

 

 1. I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 1.Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych , celem spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do:

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a,

Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lub. ul. Słowackiego 7b.

2.Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji ww. zadań wynosi 68 579,40 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć zł czterdzieści groszy)

Zasady przyznawania dotacji:

1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie  dotacji nastąpi po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu, po zawarciu umowy  o wykonanie zadania ,zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z  2016r. poz. 1300 ).

2.W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

 III. Termin i warunki realizacji zadania :

Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania , których mowa w art.18 ustawy.

Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa 25 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 1530- decyduje data stempla pocztowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1500. Konkurs ma charakter jawny.

Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z   poz. 1300 ).

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8 , Kancelaria pokój nr 1.

Oferta powinna być kompletna, szczegółowo wypełniona i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612132, 84 6612121 wew. 32 lub w  Urzędzie Miejskim  pokój nr 9.

Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Załączniku do Uchwały Nr XXXIII/208/2017 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2018 (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2017r. poz. 5251)

Decyzję o wyborze podmiotu ,który uzyska dotację podejmuje Burmistrz Tyszowiec, po zapoznaniu się z protokołem wraz z oceną ofert.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.ploraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu : http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/ .

Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy , w tym w szczególności :

ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania ,w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

zadeklarowany udział środków finansowych własnych ,albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o wsparcie , jego dokonania i rezultaty, doświadczenie organizacyjne ,zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na wykonanie zadania,

złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego za rok ubiegły.

Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających , iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.

Zrealizowane przez Gminę Tyszowce w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości środków przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:

 w roku 2017 – zrealizowano zadania publiczne na kwotę 65 098,50 zł w tym:

 - Zadanie o nazwie „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu” na kwotę: 61 438,50 zł.

 - Zadanie o nazwie „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2017” na kwotę: 3660,00 zł.

 w roku 2016 - zrealizowano zadania publiczne na kwotę 64 486,80 w tym:

 - Zadanie o nazwie „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu” na kwotę: 58 486,80 zł.

- Zadanie o nazwie „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2016” na kwotę: 6000,00 zł.

OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE