• Urzd
    Urząd Miejski w Tyszowcach
  • Swieto Niepodleglosci
    Uroczystości 100 - lecia Niepodległości
  • Odsloniecie Mogily
    Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
  • Dozynki2018
    Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
  • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
    Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
  • Mistrzowiepowiatu Lzs
    Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
  • Singer2018
    Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
  • Fasola
    Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
  • Najazdwojow
    Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
  • Izbaotwarta
    Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
  • Tyszowce   Widok
    Tyszowce - widok z lotu ptaka
  • Szkola Podstawowa
    Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
  • Grody
    Grody Czerwieńskie
  • Koci
    Kościół Parafialny

Ogłoszenie otwarty konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Utworzono: 23 listopad 2017 Opublikowano

Herb TyszowiecNa podstawie  art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm)

BURMISTRZ TYSZOWIEC

ogłasza

 otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

 

  1. I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin: piłki nożnej.

2.Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji ww. zadania wynosi 30 000,00 ( słownie zł: trzydzieści tysięcy złotych  zero groszy gr);

  1. II. Zasady przyznawania dotacji:

1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie  dotacji nastąpi po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu, po zawarciu umowy  o wykonanie zadania ,zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z  2016r. poz. 1300 ).

2.W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

  1. 3. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

 III. Termin i warunki realizacji zadania :

  

Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia 15 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania , których mowa w art.18 ustawy.

  1. IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa 15 grudnia 2017 r.(piątek) o godz. 1500.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2017 r.(piątek) o godz. 1510. Konkurs ma charakter jawny.

Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z   poz. 1300 ).

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8 , Kancelaria pokój nr 1.

Oferta powinna być kompletna, szczegółowo wypełniona i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612132, 84 6612121 wew. 32 lub w  Urzędzie Miejskim  pokój nr 11.

Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.

  1. V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Załączniku do Uchwały Nr XXIII/148/2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2017 (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2016r. poz. 5425)

Decyzję o wyborze podmiotu ,który uzyska dotację podejmuje Burmistrz Tyszowiec, po zapoznaniu się z protokołem wraz z oceną ofert.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu : http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/ .

Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy , w tym w szczególności :

ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania ,w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

zadeklarowany udział środków finansowych własnych ,albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o wsparcie , jego dokonania i rezultaty, doświadczenie organizacyjne ,zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na wykonanie zadania,

złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego za rok ubiegły.

Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających , iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.

  1. VI. Zrealizowane przez Gminę Tyszowce w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości środków przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:

 w roku 2016 - zrealizowano zadania publiczne na kwotę 115 000,00w tym:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin: zapasy i sumo – na kwotę 30 000,00 zł.

Szkolenie dzieci i młodzieży z dyscyplin piłki nożnej oraz w rozgrywkach okręgowych na terenie województwa lubelskiego – na kwotę 85 000,00 zł.

 OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.