• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Swieto Niepodleglosci
  Uroczystości 100 - lecia Niepodległości
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

Burmistrz Tyszowiec

Burmistrzem Tyszowiec od 2006 roku jest mgr inż. Mariusz Zając.

Na zdjęciu przedstawiona jest osoba Burmistrza Mariusza Zająca

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Miejskim,

2) reprezentowanie Gminy i Urzędu Miejskiego na zewnątrz,

3) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

4) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań z nich wynikających,

5) prowadzenie gospodarki finansowej gminy,

6) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

7) upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

Czytaj więcej: Burmistrz Tyszowiec

Rada Miejska w Tyszowcach

Rada miejska - organ stanowiący i kontrolny gminy.

W Polsce do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Kadencja rady gminy trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący oraz, w liczbie od 1 do 3, wiceprzewodniczący. Istnieje możliwość odwołania rady gminy przez wyborców.

Rozpatrywaniem skarg dotyczących zadań lub działalności danej rady gminy zajmuje się wojewoda.

Czytaj więcej: Rada Miejska w Tyszowcach

Sołtysi i Rady Sołeckie

Sołtys - przedstawiciel lokalnej społeczności, wybierany przez zebranie wiejskie

Sołectwo – jest to jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna głównie dla obszarów wiejskich lub miejsko-wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.

Sołectwo Czartowiec obejmuje miejscowość Czartowiec,

Sołectwo Czartowiec - Koloniaobejmuje wieś Czartowiec - Kolonia

Sołectwo Czartowczyk obejmuje miejscowość Czartowczyk i jej integralne części: Kolonia Czartowczyk oraz miejscowość Gołaicha

Sołectwo Czermno obejmuje miejscowość Czermno i jej integralne części: Kolonia Czermno; Kolonia Nowa - Czermno

Sołectwo Kazimierówka obejmuje miejscowość Kazimierówka i jej integralne części: Linia Dolna; Linia Górna i Świdowatka

Sołectwo Klątwy obejmuje miejscowość Klątwy i jej integralną część Kolonia oraz miejscowość Kaliwy

Sołectwo Lipowiecobejmuje miejscowość Lipowiec

Sołectwo Marysin obejmuje miejscowość Marysin i jej integralne części: Drążaki; Pierwszaki i Trzeciaki

Sołectwo Mikulinobejmuje miejscowość Mikulin i jej integralną część Kolonia Mikulin

Sołectwo Niedźwiedzia Góra obejmuje miejscowość Niedźwiedzia Góra i jej integralną część Kolonia Niedźwiedzia Góra

Sołectwo Perespa obejmuje miejscowość Perespa jej integralne części: Nowa Wieś, Stara Wieś i Wólka oraz miejscowość Perespa- Kolonia

Sołectwo Podbór obejmuje miejscowości Podbór,

Sołectwo Przewale obejmuje miejscowość Przewale i jej integralne części: Kolonia Przewale i Zielone

Sołectwo Rudka obejmuje miejscowość Rudka

Sołectwo Soból obejmuje miejscowość Soból

Sołectwo Wakijów obejmuje miejscowość Wakijów

Sołectwo Wojciechówkaobejmuje miejscowość Wojciechówka

Sołectwo Zamłynieobejmuje miejscowość Zamłynie z ulicami: Zamojska, Garbarska, Majora Eborowicza 

Sołectwo Dębina obejmuje część miasta Tyszowce oznaczonego jako Dębina i obejmującego ulice: Armii Krajowej od numeru 1 do numeru 13 i od numeru 2 do numeru 10; Czarnieckiego - numery nieparzyste; Jaśminowa; Kątek; Mała; Średnia; 3 Maja - numery nieparzyste; Polna; Słoneczna i Wielka.

Sołectwo Tyszowce(1066/1236) stanowi część miasta Tyszowce oznaczonego jako Jurydyka, Majdan, Podgórze oraz Zaława i obejmującego ulice: Antoniego Łukaszewskiego; Armii Krajowej - numer 15; Czarnieckiego - numery parzyste; Hetmańska; Jurydyka; Kilińskiego; Konfederacji Tyszowieckiej; Kościelna; Nadrzeczna; Niezgody;3Maja -numery parzyste; Ogrodowa; Partyzantów; Podgórze; Rynek; Sportowa; Szewska; Szwedzka, Szkolna i Targowa

Podstawa prawna: Uchwała Nr X/79/2007 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tyszowce (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 110, poz. 2691 z dn. 25.09.2008r.)