• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Swieto Niepodleglosci
  Uroczystości 100 - lecia Niepodległości
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

„Wiedza oknem na świat”

logo

Projekt realizowany przez Gminę Tyszowce, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektubyło wdrożenie programu rozwojowego w Gimnazjum   i  5  Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyszowce w celu podniesienia do końca roku szkolnego 2011/2012 wyników w nauce uczęszczających do nich uczniów.

Formy wsparcia:

 1. Prowadzenie zajęć wspomagających z przedmiotów podwyższających kompetencje kluczowe uczniów, tj. matematyki, języka polskiego, języków obcych, fizyki, chemii, biologii, geografii, matematyczno-przyrodniczych .
 2. Prowadzenie warsztatów tanecznych, teatralnych, dziennikarsko-informacyjnych, informatycznych, plastycznych, artystycznych, wokalno-instrumentalnych.
 3. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Karier w Gimnazjum w Tyszowcach.
 4. Wycieczki edukacyjne.
 5. Zajęcia korekcyjno-gimnastyczne, logopedyczne, zajęcia z psychologiem.
 6. Doposażenie szkół w materiały dydaktyczne.
 7. Wyżywienie w trakcie realizacji zajęć oraz transport uczniów po zajęciach.

 

Kwota całkowita brutto : 828 618,12 zł.

Kwota dofinasowania: 729 064,12

„Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej w Gminie Tyszowce”

logo

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczy 60 osób (w tym 20 osób bezrobotnych oraz 40 osób - członków organizacji pozarządowych (stowarzyszeń). Wsparcie dla w/w osób polega na udzieleniu doradztwa i szkoleń na temat zakładania i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. Dodatkowo w ramach projektu organizowane są spotkania pt. „Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej” inicjujące lokalną sieć współpracy. W ramach projektu uczestnicy uzyskają wiedzę na temat komunikacji, podstaw sektora ekonomii społecznej, finansów, marketingu. Również w ramach projektu powstanie Interaktywna Baza Danych. W ostatnim kwartale 2012 r. zostanie utworzone Centrum Usług Doradczych.  Projekt potrwa do 31 grudnia 2012 r.

Kwota całkowita brutto : 693 174,00 zł.

Kwota dofinasowania (100 %)

 

„Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem w miejscowości Przewale”

                             logo 1                 logo 3

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Głównym celem zadaniem było: Pobudzenie mieszkańców do wspólnego działania na rzecz rozwoju kulturalnego i społecznego miejscowości Przewale. Operacja wpłynie na integrację społeczeństwa a także podniesie trakcyjność turystyczną i inwestycyjną miejscowości.

Świetlica została wyposażona w stoły świetlicowe – 35 szt., krzesła świetlicowe – 150 szt., stół do tenisa stołowego – 1 szt.,piłkarzyki stołowe -  1 szt., stół bilardowy – 1szt., stół kuchenny ze stali nierdzewnej -  1 szt., patelnię elektryczną -  1szt., kuchnię gazową  5 –cio palnikową z piekarnikiem elektrycznym 2,4 Kw – 1 szt., szafę chłodniczą 1400 I – 1 szt., zmywarkę do naczyń z funkcją wyparzania – 1 szt., nagrzewnicę elektryczną 15 Kw – 1 szt., zestawu garnków 10 szt. – 1 szt., szafę wnękową  6m2 – 1 szt.

Kwota całkowita brutto : 378 656,35 zł.

Kwota całkowita netto: 307 850,69 zł.

Kwota dofinasowania (75%): 172 515,00 zł.

Otwarcie wyremontowanej świetlicy w Przewalu

 

„Rozwój turystyki na terenie gminy Tyszowce poprzez wytyczenie ścieżki dydaktycznej”

                     logo 1              logo 2             logo 3

Projekt współfinansowanych w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 dla małych projektów

Realizacja zadania  przyczyniła się do  wzrostu świadomości historycznej mieszkańców miasta i gminy, ukazała lokalne dziedzictwo kulturowe i historycznego, oznakowano atrakcyjne miejsca przyrodnicze, podniesiono atrakcyjność miasta.

Kwota całkowita zadania: 16 335,42 zł.

Kwota dofinasowania: 70% - 11 434,79 zł.

tablica z informacją turystyczną

 

 

„Organizacja imprezy kulturalnej – Dożynki Fasolowe”

Projekt  współfinansowany w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 dla małych projektów

Głównym celem operacji było zorganizowanie imprezy kulturalnej na terenie Gminy Tyszowce. W imprezie udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy LGD oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Realizacja operacji przyczyniła się do w dużym stopniu  do podniesienia standardu życia kulturalnego, ukształtowała pozytywny i nowoczesny sposób spędzania czasu wolnego.

Kwota całkowita zadania: 8 722,60 zł.

Kwota dofinasowania: 70% - 6 105,00 zł.

Święto fasoli

 

 

„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągów w mieście Tyszowce – I etap”

zadanie było  wykonanie przy współfinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Realizacja zdania została podzielona na dwa etapy:

I etap został wykonany w 2010 roku na ul. Jaśminowej i Słonecznej.

Kwota wydatków całkowitych zadania 1 196 925 EUR

Kwota wydatków  kwalifikowalnych zadania 1 157 292 EUR

Kwota dofinasowania 85% kosztów kwalifikowalnych 983 698 EUR

Głównym celem projektu było rozbudowa sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowa stacji uzdatniania wody w Tyszowcach: celem ogólnym było poprawa zdrowia publicznego, czystości wód powierzchniowych i podziemnych.Budowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Budowa wodociągów w miejscowościach: Czermno, Kazimierówka, Marysin, Perespa, Rudka, Wakijów – I etap” zadanie zostało wykonane przy współfinansowaniu z PROW 2007-2013.

Kwota wydatków całkowitych zdania: 2 169 076,97 zł. brutto

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 587 109,24 zł. netto

Kwota dofinasowania 75% -  1 190 331,00 zł. Netto

Budowa 2

Budowy wodociągów w miejscowościach: Czermno, Kazimierówka, Marysin, Perespa, Rudka, Wakijóww ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. 

Kwota wydatków całkowitych zdania: 2 393 161,80 zł. brutto

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 696 677,90 zł. netto

Kwota dofinasowania 75% -  1 272 508,00 zł. netto

Budowa 3

- Do mniejszych zadań, ale nie mniej ważnych, zaliczyć można zrealizowanie projektów współfinansowanych w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 dla małych projektów

              logo 1         logo 2          logo 3