• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Swieto Niepodleglosci
  Uroczystości 100 - lecia Niepodległości
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

Budowa bieżni lekkoatletycznej w Tyszowcach

Budowa bieżni lekkoatletycznej w Tyszowcach, wariant 200 m – treningowy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Program: Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych

Zakres: 

- bieżnia okólna czterotorowa – 200 m

- bieżnia prosta,

- skocznia w dal

- boisko do piłki nożnej,

- rzutnia do pchnięcia kulą,

- siłownia zewnętrzna,

Koszt całkowity: 679 000,00zł.

Wkład własny: 347 600,00zł.

bieżnia

 

 

Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce

logoINFORMACJE OGÓLNE:

Tytuł projektu:

Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce 

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest 

"Poprawajakości powietrza atmosferycznego poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych". Osiągnięcie tego celu planowane jest poprzez działania obejmujące zakup i montaż na dachu lub elewacji zestawów solarnych dla 228 prywatnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Tyszowce.

Instalacje solarne zamontowane zostaną w 19 miejscowościach: Czartowczyk, Czartowiec, CzartowiecKol., Czermno, Kazimierówka, Klątwy, Marysin, Mikulin, NiedźwiedziaGóra, Perespa, PerespaKol., Podbór, Przewale, Rudka, Soból, Tyszowce, Wakijów, Wojciechówka, Zamłynie.

Projekt zakłada instalację kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej - 0,6972 MW;

- Szacowany rocznys padek emisji gazów cieplarnianych - 2083,92 t/rok;

- Produkcja energii cieplnej z nowowych budowanych /nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 365,93 MWht/rok.

Bezpośrednio z instalacji korzystać będą mieszkańcy budynków objętych projektem. Dzięki instalacji solarnej wykorzystywać będą oni energię słoneczną w procesie dostaw ciepłej wody użytkowej, co doprowadzi do zmniejszenia kosztów dostaw c.w.u., ograniczenia szkodliwego wpływu źródeł ciepła stosowanych w ich budynkach mieszkalnych na jakość powietrza w gminie, zmniejszenia ilości surowca energetycznego, który będzie potrzebny do dostarczenia odpowiedniej ilości ciepłej wody użytkowej. Odbiorcami projektu w sposób pośredni są także pozostali mieszkańcy Gminy Tyszowce, turyści odwiedzający obszar gminy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy, ponieważ poprawa jakości środowiska zwiększa jego atrakcyjność, zarówno dla inwestorów, jak i dla osób odwiedzających.

Okres realizacji projektu:

od 2016.04.22 do 2018.12.31

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020

Oś priorytetowa: 4: Energia Przyjazna Środowisku

Działanie: 4.1: Wsparcie wykorzystania OZE

Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU

Numer umowy: RPLU.04.01.00-06-00105/16-00

Data podpisania umowy:  2016.12.28

Wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

przed wyłonieniem wykonawców

Nazwa źródła finansowania

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowane

Środki wspólnotowe ( ze środków EFRR)

1 382 596,40

1 382 596,40

Krajowe środki publiczne, w tym

Budżet państwa

Budżet jednostek samorządu terytorialnego

Inne krajowe środki publiczne, w tym

428 489,92

0,00

428 489,92

0,00

243 987,60

0,00

243 987,60

0,00

Prywatne

0,00

0,00

Suma

1 811 086,32

1 626 584,00

Podpisano umowę na „Dostawę i montaż instalacji solarnych do budynków mieszkalnych osób fizycznych z terenu Gminy Tyszowce”

W dniu 13 lutego 2018 r. . Burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając  podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Dostawę i montaż instalacji solarnych do budynków mieszkalnych osób fizycznych z terenu Gminy Tyszowce” z firmą  SOLARTIME Sp. z o.o. ul. Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów   – wykonawcą zadania.

Wartość umowy opiewa na kwotę:

1 896 484,00 zł. netto

2 048 202,72 zł.  zł brutto

solar w tyszowcach

 

 

Nowa szansa na rynku pracy

logo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne

Działanie: 11.1Aktywne włączenie

Projekt skierowany jest do 25 mieszkańców gminy Tyszowce w wieku aktywności zawodowej (15 kobiet i 10 mężczyzn) w szczególności pozostających bez pracy

i bezrobotnych (III profil), o niskich kwalifikacjach oraz osób niepełnosprawnych

Oferujemy:

dla osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy)

- doradztwo zawodowe – Indywidualny Plan Działania

- wsparcie motywacyjne (psychologiczne)

- trening kompetencji społecznych

- certyfikowane szkolenia zawodowe

- 3 miesięczne płatne staże zawodowe

- pośrednictwo pracy

oraz

 - stypendium szkoleniowe

- wsparcie finansowe (zasiłki przyznane w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej)

 - zwrot kosztów dojazdu

- zwrot kosztów opieki nad dziećmi i/lub osobą zależną

- catering na szkoleniu

- komplet odzieży na rozmowę kwalifikacyjną dla osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy)

- doradztwo zawodowe – Indywidualny Plan Działania

- udział w Programie Aktywizacja i Integracja

oraz

 - wsparcie finansowe (zasiłki przyznane w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej)

- zwrot kosztów dojazdu

-  zwrot kosztów opieki nad dziećmi i/lub osobą zależne

 

Wiedza kluczem do przyszłości

logo

realizowany przez Gminę Tyszowce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.2 Kształcenie ogólne.

Kwota całkowita brutto : 455 650,00 zł.

Kwota dofinasowania : 387 322,00zł.

 

 

W nowej perspektywie z nową perspektywą

logoW nowej perspektywie z nową perspektywą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 w zakresie

Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne. Okres realizacji projektu: od 2017-08-01 do 2018-07-31. Zakresinterwencji (dominujący): Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego

i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Kwota całkowita brutto : 459 297,50 zł.

Kwota dofinasowania : 435 417,50zł.

 

 

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Klątwy i Tyszowce w celu utworzenia miejsca dla integracji spotkań mieszkańców gminy i turystów

   logo 1                    logo 2

 

(plac zabaw na skwerku, remont targowicy, utwardzenie placu targowego, wykonanie altanki)

W ramach realizacji projektu ”Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”

W ramach szwajcarskiego programu wsparcia

        

Kwota całkowita brutto : 329 969,44.

Kwota dofinasowania : 280 474,02 zł.

plac zabaw