Ważna Informacja!
Zmiana konta wpłat za odpady!
W związku z wejściem w życie zmian w ustawie
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) - art. 6r ust. 1 ab -
"środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku"
- dlatego też, wpłaty za odpady komunalne z terenu Gminy Tyszowce

od 1 stycznia 2020 r. należy dokonywać tylko na konto:

10 9620 0005 0001 3533 2000 0250